Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν και στη συνέχεια να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη Θεωρία Συστημάτων και τις προεκτάσεις της στον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετούς φοίτησης να έχουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τις αναδυόμενες (από την μέχρι στιγμής υπάρχουσα βιβλιογραφία) απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να δουλέψουν με παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εκπαιδευτική ομάδα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποστηρικτικά στο πλευρό των εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους όχι απλώς να απομνημονεύσουν, αλλά να αρχίσουν να παρατηρούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή τις αρχές που προκύπτουν από τη Θεωρία Συστημάτων.

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε ένα σύνολο τεσσάρων εκπαιδευτικών ετών, καταλαμβάνοντας ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από Οκτώβριο μέχρι και Ιούλιο για την διεξαγωγή των συναντήσεων των συμμετεχόντων με τους εκπαιδευτές και περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική Κατάρτιση – Διδασκαλία θεωρίας

2) Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευόμενων

3) Εποπτεία εκπαιδευόμενων.

Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης στα τέσσερα έτη είναι 1600 ώρες εκπαίδευσης και 250 ώρες θεραπείας οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

-700 ώρες προέρχονται από τις συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές

-300 προσωπικής ανάπτυξης που προέρχονται από την μελέτη και τις εργασίες που θα ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους

-300 ώρες εποπτείας.

-300 ώρες πρακτικής άσκησης

-250 ώρες θεραπείας κατανεμημένες μέσα στα τέσσερα χρόνια της εκπαίδευσης

Το πρώτο έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούλιο και περιλαμβάνει συναντήσεις ένα Σαββατοκύριακο το μήνα (για να μπορούν να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι και εκτός Αθηνών) και συγκεκριμένα Σάββατο και Κυριακή τις ώρες 10:00-18:00, ενώ τα επόμενα έτη ακολουθούν παρόμοια δομή. Από το τρίτο έτος προστίθενται ώρες εποπτείας και πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα παρέχει πλέον και δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής παρακολούθησης για ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών ή κατοίκους εξωτερικού που θα ενδιαφέρονταν για την συμμετοχή τους (συγκεκριμένος αριθμός θέσεων).

Περιεχόμενα Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την πρόταση της European Family Therapy Association, οι τομείς στους οποίους χρειάζεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν για να μπορούν να έχουν μία βαθύτερη κατανόηση της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις άξονες:

1) Θεωρία

2)Έρευνα

3) Ηθικά Ζητήματα

4) Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Στο παρόν πρόγραμμα οι συμμετέχοντες σε βάθος τετραετίας θα εκπαιδευτούν:

1) Σε θέματα θεωρίας τα οποία καλύπτουν τη Θεωρία Συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Οι αρχές της θεωρίας συστημάτων. Προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σε βάθος γνώση της θεωρίας συστημάτων, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφιερωθεί ολόκληρο το πρώτο έτος στην εκμάθηση της εν λόγω θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της σε ένα πλήθος πεδίων και όχι μόνο στη θεραπεία

– Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας και κριτικής ψυχοπαθολογίας- Ψυχολογικά μοντέλα και ψυχολογικές θεραπείες

– Μοντέλα αλλαγής

-Τα σημαντικότερα μοντέλα Συστημικής Θεραπείας από την ανάδυσή της, μέχρι σήμερα

2) Σε θέματα έρευνας: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν πέρα από την βιβλιογραφία τόσο την έντυπη όσο και τα διάφορα ηλεκτρονικά Journals, να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες σε ομαδικό επίπεδο.

3) Σε Ηθικά Ζητήματα και θέματα δεοντολογίας αλλά και κριτικής πάνω στα διαδεδομένα μοντέλα γύρω από την ψυχική ασθένεια και την ψυχοπαθολογία.

4) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα έρθει από τον συνδυασμό των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών οι οποίες θα διδαχθούν και από τα βιωματικά κομμάτια της διδασκαλίας.

Μορφή Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας.

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν αναφερθεί παραπάνω, η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος λειτουργεί με μία συγκεκριμένη δομή η οποία εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές οι οποίες διδάσκονται.

-Η Διδασκαλία της θεωρίας γίνεται ομαδικά κατά την διάρκεια των διημέρων

-Γίνονται βιωματικές ασκήσεις για εμβάθυνση και ανάδειξη των αρχών που διδάχτηκαν

-Μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων γίνεται εποπτική δουλειά (40 ώρες ανά έτος-μια δίωρη συνάντηση κάθε δεκαπέντε ημέρες) με εκπαιδευόμενους που φέρνουν θέματα από την πρακτική είτε από την εργασία τους

-Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εφαρμόζουν όσα διδάχτηκαν στην καθημερινή τους ζωή και την επαγγελματική τους πρακτική και να φέρνουν τα αποτελέσματα στην επόμενη συνάντηση ως ανατροφοδότηση για ολόκληρη την ομάδα

-Η ομάδα των εκπαιδευτών πραγματοποιεί και η ίδια συναντήσεις στις οποιες δουλεύει και αναδιαμορφώνει ανάλογα με τις αναδυόμενες απαιτήσεις της ομάδας εκπαιδευόμενων, το περιεχόμενο των επόμενων συναντήσεων

-Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται ανάμεσα στις συναντήσεις να μελετήσουν διάφορα κομμάτια βιβλιογραφίας αλλά και σημειώσεις που τους δίνονται.

-Όπως προκύπτει από τις αρχές της Συστημικής Θεωρίας, η πραγματική γνώση δεν προκύπτει από τη θεωρητική απομνημόνευση. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν καλούνται να δώσουν καμίας μορφής εξετάσεων, αλλά καλούνται να είναι παρόντες στις συναντήσεις διδασκαλίας και εποπτείας (μέγιστος αριθμός απουσιών το 20% των ωρών κάθε έτους) και να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση.

-Η εκπαιδευτική ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες (Συστημικούς θεραπευτές, Σύμβουλους, Παιδαγωγούς κλπ) των οποίο το κοινό σημείο είναι η γνώση και η εφαρμογή της θεωρίας συστημάτων, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της διεπιστημονικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να εργαστούν ως Συστημικοι Θεραπευτές ή Σύμβουλοι. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται:

Α) Σε Ψυχολόγους, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και φοιτητές κοινωνικής εργασίας, Ψυχιάτρους και ειδικευόμενους Ψυχιάτρους

Β) Σε επαγγελματίες αποφοίτους και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, Κοινωνιολόγους, κλπ).

Γ) Ενδιαφερόμενοι/ες που είναι απόφοιτοι/ες σχολών τριτοβάθμιας που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται επίσης κατά περίπτωση

Αναγνώριση:

Το Ροδάκινο ειναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Οικογενειακών Θεραπευτών (European Family Therapy Assosciation – E.F.T.A.) και το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένο από την E.F.T.A.

Κόστος Εκπαίδευσης

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.900 Ευρώ ανά εκπαιδευτικό έτος τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

300 Ευρώ Προκαταβολή – Εγγραφή και στη συνέχεια 10 δόσεις των 160 Ευρώ (Οκτώβριος-Ιούλιος)

Με την κατάθεση της προκαταβολής ανοίγει ο Φάκελος εκπαιδευόμενου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και κατοχυρώνεται η θέση του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με την κάλυψη των θέσεων για το έτος 2023-2024. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, παραμένουν ανοικτές μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται επίσης:

-Δωρεάν συμμετοχή σε επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια που προκηρύσσονται όλη την χρονιά από το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο

-Δωρεάν συμμετοχή σε ομάδα αυτομόρφωσης που πλαισιώνεται από το Ροδάκινο

Δηλώσεις Συμμετοχής

Το πρώτο έτος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023 περιλαμβάνει 20 θέσεις. Οι εγγραφές είναι ήδη ανοικτές και θα κλείσουν με την συμπλήρωση των θέσεων

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ περιόδου 2023-2024: 24 Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι για την σεζόν 2023-2024 καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση teamrodakino@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο του προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιούν με τον υπεύθυνο του προγράμματος μια συνέντευξη γνωριμίας. Για επιπλέον πληροφορίες μπορούν επίσης να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους στην ίδια διεύθυνση.

Χώρος

Ροδάκινο: Σπύρου Δοντά 12. 11743, Μακρυγιάννη, Αθήνα, Τ. 6971736667, 210-9213959